... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید            ... به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه دانش و تندرستی خوش آمدید  
  صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله  |   English تاريخ: 28/4/1397
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی شاهرود
مدیر مسئول: دکتر ‌جواد نوریان
سردبیر: دکتر سهراب حاجی‌‌‌زاده
مدیر اجرایی: احمد خسروی

آدرس: شاهرود- میدان هفتم تیر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود– معاونت آموزشی، پژوهشی– دفتر مجله دانش و تندرستی
تلفن: 3394111-0273
نمابر: 3394800-0273
پست الکترونیک: m_jdanesh@yahoo.com

صفحه نخست :: صفحه قبل

جستجوی پیشرفته جدید

عنوان شماره: تابستان 1391
عنوان به فارسی: بررسی عوامل مرتبط با درد ناحیه‌ی گردن در کارمندان

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 336 Kb 

از صفحه: 27 تا صفحه: 33      
تعداد مشاهده: 2012

خلاصه به فارسی:
مقدمه: یکی از شایع‌ترین اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار در کارمندان اداری، درد ناحیه گردن می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع درد ناحیه گردن و شناسایی برخی از عوامل مؤثر بر آن در بین کارمندان اداره‌های مختلف استان قم می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه نوعی بررسی مقطعی است که روی 1500 نفر از کارمندان ادارات دولتی مختلف در استان قم انجام شده است. روش نمونه‌گیری در این مطالعه خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. در این مطالعه از پرسش‌نامه‌ نوردیک برای تعیین درد ناحیه گردن استفاده شده است. نتایج: شیوع درد گردن در این مطالعه 1/20% با فاصله اطمینان (2/22- 1/18) برآورد شده است. عواملی که ‌رابطه‌ معناداری با درد گردن داشتند شامل: جنس (011/0P=)، مدت‌زمان قرارگرفتن در وضعیت فیزیکی نامناسب (001/0P=)، نوع استخدام (001/0P<)، انجام کار با کامپیوتر (010/0P=)، سابقه تصادف با وسیله‌ی نقلیه (004/0P=)،‌ بلندشدن از پشت میز برای استراحت (005/0P=)، ‌شرایط محیط ‌کار ازنظر کارمند (016/0P=) و انجام فعالیت بدنی (009/0P=) بودند. نتیجه‌گیری: بسیاری از عوامل مرتبط با درد ناحیه‌ گردن قابل پیشگیری و کنترل می‌باشند، لذا انجام برنامه‌ریزی‌های صحیح در راستای بهبود شرایط محیط کار می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری و کاهش این اختلال داشته باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
درد گردن، عوامل خطر، کارمند


نویسندگان این مقاله:
آسیه منصورینویسنده اصلی
الهام محمدی فرحراننویسنده فرعی
منصور شمسی پورنویسنده فرعی
جلیل مکارممسئول پیگیریmakaremj@yahoo.com

ضمن تشکر و قدر دانی از داوری دقیق و علمی شما پاسخ ایرادات گرفته شده به دین ترتیب داده شد و در متن مقاله اعمال گردید: آیا عنوان مقاله مناسب است؟: بله آیا خلاصه بیانگر کل مقاله (هدف، روش کار، نتایج و نتیجه¬گیری) است؟: بلی نتیجه گیری ومقدمه کوتاه شود : انجام شد. آیا واژه های کلیدی مناسب انتخاب شده اند؟: توضیحات واژه روانشناختی باید حذف شودزیرا به همه عوامل پرداخته است: حذف شد آیا در مقدمه به مطالعات عمده ای که دراین زمینه وجود دارد ارجاع شده است؟: بلی مقدمه طولانی است وبعضی مطالب ارتباط کمی با این مطالعه دارد وباید حذف شود از جمله رفرانس 13،14،15 حذف شدو مقدمه تا جای ممکن کوتاه شد. آیا به لزوم انجام این تحقیق اشاره شده است؟: بلی آیا هدف تحقیق به درستی بیان شده است؟: بلی آیا توضیح کافی در مورد روش بررسی و جمعیت مورد مطالعه ارایه شده است؟: بلی آیا روش نمونه گیری و حجم نمونه، بر اساس اصول آماری تعیین شده اند؟: بلی آیا روش اجرای تحقیق به خوبی توصیف شده است؟: بلی آیا ملاحظات اخلاقی در مطالعه رعایت شده است؟: اشاره ای نشده است اضافه گردید آیا آزمون آماری مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفته است؟: بلی آیا آنالیز داده¬ها بصورت صحیح انجام شده است؟: بلی آیا یافته های تحقیق بصورت روشن و کامل در متن آورده شده است ؟: خیر تاحدودی، نتایج حاصل ازپرسشنامه سلامت روان وپرسشنامه سنجش فعالیت فیزیکی اشاره نشده است پاراگراف 2و3 نتایج باید جمع بندی واصلاح شودعنوان جدول 1 در متن اصلاح شود . این دو پرسشنامه در طرح اصلی استفاده گردیده و اطلاعات آنها در این مقاله استفاده نشده است. لذا از متن مقاله حذف گردید. پاراگراف 2و 3 خلاصه تر گردید. عنوان جدول 1 در متن اصلاح گردید. آیا نمودارها و جدولها به نحو صحیح تنظیم و به اندازه کافی گویا هستند؟: خیر تا حدودی خوب است ولی جای pvalue در جداول 1-3خالی است عنوان جدول 3 فقط باید عوامل روانشناختی باشد ومحیطی باید حذف شود . p-value ها به جداول اضافه شد. عنوان جدول 3 اصلاح شد. آیا تعداد نمودارها و جدول¬ها متناسب با حجم مقاله است؟: بلی جدول 5 حذف شود وفقط در متن نتایج توضیح داده شود. جدول 5 حذف شد و در متن توضیح داده شد. آیا از بکار بردن روش تحقیق و یا بحث در یافته¬ها خودداری شده است؟: بلی تاحدودی آیا بحث و توجیه منطقی داده ها ، بدرستی انجام شده است؟: بلی اما بحث خیلی طولانی است. نتایجی که در بحث آورده شده بود حذف گردید و بحث تا جای ممکن کوتاهتر شد. اما بیش از ان نمی توان بحث را کوتاه کرد. زیرا بایستی نتایج معنی دار توجیه شوند. آیا یافته های این تحقیق با نتایج پژوهشهای مشابه دیگران بدرستی مقایسه شده است؟: تا حدودی آیا به کاستی¬های تحقیق اشاره شده است؟: بلی تاحدودی آیا نتیجه گیری نهایی مناسبی ارائه شده است؟: تا حدودی در نتیجه گیری خیلی کلی گویی شده است وباید به طور خاص به عوامل خطر معنی دار در یافته ها اشاره شود . اصلاح گردید. آیا نگارش و تنظیم منابع مطابق با چارچوب مجله می باشد؟: خیر چون شماره ها فارسی است وضعیت رفرانسها بهم ریخته است.شماره ها به فارسی است باید اصلاح شود همه رفرانس ها وبه خصوص 13 و14و15او16 و19باید اصلاح شود آیا ترتیب منابع با ترتیب آوردن آنها در متن مقاله ها هماهنگ است؟: بلی رفرانس 19 فاقد نویسنده است و........ کلیه ایرادات رفرنس ها بر طرف شد. به خاطر غیر اصولی بودن رفرنس ها پوزش می طلبیم و اعلام می نماییم که به صورت کاملا ناخواسته رفرنس ها به این صورت فرستاده شده بودند. آیا از منابع جدید و معتبر استفاده شده است؟: بلی آیا به کلیه منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ در متن اشاره شده است؟: بلی به دلیل بهم ریختگی رفرانسها بعضی رفرانسها فاقد نویسنده است در متن مقدمه رفرانس 7 در مورد وی گارد است ولی در رفرانس 7 این نویسنده وجود نداردرفرانس 18 و12نیز به همین صورت است اصلاح گردید. با توجه به موضوع و نگارش مقاله، در خصوص چاپ مقاله در مجله دانش و تندرستی کدام گزینه را پیشنهاد می نمایید؟: چاپ مقاله پس از انجام اصلاحات مورد نیاز و داوری مجدد اگرچه موضوع مقاله جدید نیست ولی بعضی حرفهای تازه برای گفتن دارد اگر به شدت کوتاه شودبعد از انجام اصلاحات اساسی می تواند چاپ شود. مقاله از 21 صفحه به 17 صفحه رسید و کوتاه کردن بیشتر از ان منطقی نیست. از طرفی بسیاری از رفرنس های مورد استفاده نیز طولانی است. آیا چکیده فارسی و انگلیسی مقاله با هم منطبق می باشند؟: بلی با تشکرفراوان- نویسندگان
بالای صفحه
صفحه اصلی  |   تماس با ما  |   آرشیو مجله  |   نقشه سایت  |   عضویت  |   ارسال مقاله  |   پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور